Főmenü

205.799
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Pályaválasztási börze 2019´
Pályaválasztási börze 2019´
Ugrás a menüsorra
2020. augusztus 11.
Zsuzsanna
Pedagógiai Program
2006.03.23.
Kommentek

Tartalomjegyzék

 

1. Bevezető........................................................................................................ 3. oldal

1.1. Az intézményvezető köszöntője.................................................................... 3. oldal

1.2. Az iskola működésének törvényi feltétele: Alapító Okirat............................... 4. oldal

1.3. Az iskola öndefiníciója.................................................................................. 4. oldal

2. Az iskola nevelési programja............................................................... 5. oldal

2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai .................................... 5. oldal

alapelvei, céljai, feladatai

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok.......................... 6. oldal

2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok.............................................. 8. oldal

2.3.1. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok............................. 9. oldal

2.3.2. A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai..................... 9. oldal

2.3.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai.......................... 9. oldal

2.3.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai............................. 10. oldal

2.4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel ................................................. 10. oldal

összefüggő pedagógiai tevékenységek

2.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek....................... 10. oldal

2.6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok............................... 11. oldal

2.7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását....................................... 11. oldal

segítő program

2.8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység....................................... 11. oldal

2.9. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési,..................................... 12. oldal

mérési, értékelési minőségbiztosítási rendszere

2.10. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái,........................... 18. oldal

továbbfejlesztésének lehetőségei

2.11. Tanórán kívüli foglalkozások....................................................................... 18. oldal

3. Az iskola képzési rendje.......................................................................... 20. oldal

3.1. Az iskolában folyó képzési irányok............................................................... 20. oldal

3.2. Az alapképzést kiegészítő nem kötelező,................................................ 20. oldal

tanórai foglalkozások indításának elvei, feltételei

3.2.1. Általános tantervű gimnáziumi osztály speciális képzései........................... 20. oldal

3.3. Osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje.............................................. 21. oldal

3.3.1. Az osztályba sorolás rendje.................................................................... 21. oldal

3.3.2. A csoportbontás elvei............................................................................. 21. oldal

3.3.3. Az alapképzést kiegészítő választható..................................................... 21. oldal

(nem tanórai) foglalkozások besorolási szempontjai

3.4. Tanulói jogviszony, átjárhatóság.................................................................... 21. oldal

3.4.1. Az iskola induló évfolyamára való belépés feltétele.................................. 21. oldal

-         a tanulók kiválasztásának elvei és módja

-         a beiratkozás módja

3.4.2. Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei............................ 22. oldal

3.4.3. Egy évfolyamon vagy osztályon belül másik............................................ 22. oldal

osztályba vagy csoportba való átlépés feltételei

3.4.4. Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése................................................... 22. oldal

3.4.5. Tanulmányok lezárása ………………………………………….. 22. oldal

4. Az iskola hagyományai........................................................................... 24. oldal

4.1. Tantárgyi hagyományok............................................................................... 24. oldal

4.2. Rendezvények............................................................................................. 24. oldal

4.3. A városhoz kötődő hagyományok................................................................ 25. oldal

5. Helyi tanterv................................................................................................ 26. oldal

5.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező................................. 26. oldal

és választható tanórai foglalkozások, azok óraszámai,

az előírt tananyag és követelményei

5.2. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és.................................... 30. oldal

taneszközök kiválasztásának elvei

5.3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei........................................................ 31. oldal

5.3.1. Tanulmányi követelmények teljesítése.............................................. 31. oldal

5.3.2. Osztályozó vizsga.................................................................................. 31. oldal

5.3.3. A tanulmányi jogviszony megszüntetésének feltétele................................ 31. oldal

5.4. A tanulók tanulmányi munkája, magatartása és ............................................ 32. oldal

szorgalma ellenőrzésének és értékelésének elvei

5.4.1. Az iskolai beszámoltatás, ismeretek számonkérésének........................... 32. oldal

követelményei és formái

5.4.2. Magatartás helyi minősítése................................................................... 32. oldal

5.4.3. Szorgalom helyi minősítése.................................................................... 33. oldal

5.4.4. Jutalmazás............................................................................................ 34. oldal

5.5. Belső vizsgarendszer ………………………………………………... 35. oldal

6. Szakmai program....................................................................................... 36. oldal

6.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, azok .......................................... 36. oldal

óraszámai, az előírt tananyag és követelményei

6.2. A taneszközök, tankönyvek kiválasztásának elvei.......................................... 39. oldal

6.3. Magasabb évfolyamra lépés feltételei............................................................. 39. oldal

6.4. A tanulók tanulmányi munkája, magatartása és............................................... 39. oldal

szorgalma ellenőrzésének és értékelésének elvei

A postaforgalmi szakképzés helyi tanterve............................................................ 40. oldal

7. Érettségire épülő szakképzés................................................................ 42. oldal

7.1. Számítástechnikai szoftverüzemeltető............................................................. 42. oldal

7.2. Idegenforgalmi ügyintéző............................................................................... 43. oldal

8. Felnőttoktatás.............................................................................................. 49. oldal

9. A pedagógiai program megvalósításának feltételek.................... 50. oldal

9.1. Tárgyi, infrastruktúrális feltételek.................................................................... 50. oldal

9.2. Szakmai, személyi feltételek........................................................................... 60. oldal

9.3. A program megvalósításának pénzügyi feltételei............................................. 61. oldal

9.3.1. Ellátandó órák...................................................................................... 61. oldal

A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések........................................ 62. oldal

A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása...................................................... 64. oldal

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bevezető

 

 

1.1. Az intézményvezető köszöntője

 

Ön a kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola pedagógiai programját tartja kezében, melyet minden érdeklődőnek szeretettel ajánlunk.

A pedagógiai programunkat úgy állítottuk össze, hogy a több mint 40 éve működő középiskola hagyományait megőrizve, a korszerű közoktatásnak és a kor követelményeinek megfeleljen.

Az 1953 óta működő vidéki középiskola nagyszerű hagyományaként említhetjük azt, hogy a tanárok színvonalas és eredményes oktató munkájuk mellett a nevelést is fontosnak tartják. Ennek sikerességét igazolják tapasztalataink, valamint az érettségi találkozókon elhangzott beszámolók az eredményekről, sikeres életpályákról.

Az elmúlt időszakban bekövetkezett változások nemcsak pozitív, hanem legtöbbször negatív irányban befolyásolták a középiskolás korosztályt. Pozitívan értékelhető az a törekvés, hogy egyre többen szeretnének érettségi bizonyítványt szerezni, de ennek ellentmond az a tény, hogy a tudást, a tanulni akarást nem értékelik kellőképpen. A megváltozott értékviszonyok között nehéz az iskolának betölteni értékközvetítő szerepét.

A pedagógiai program átdolgozása és a NAT-ra épülő kerettanterv bevezetése lehetőséget ad minden oktatási intézménynek arra, hogy a mikrokörnyezete igényeit összehangolja az intézmény pedagógusainak elképzeléseivel.

Elsődleges feladatunk az érettségire és a továbbtanulásra való eredményes felkészítés, de helyzetünkből adódóan fontos feladatunk az iskolából kikerülő diákok elhelyezkedési esélyeinek növelése is. Ezt a célt szolgálja, hogy az informatika, az idegen nyelv és az idegenforgalmi ismeretek oktatásának kiemelt szerepet szánunk, valamint lehetőséget biztosítunk a számítógépes szoftverüzemeltetői és az idegenforgalmi ügyintéző szakma elsajátítására az érettségi után.

Iskolánk nagy gondot fordít diákjaink erkölcsi nevelésére, az egyéni bánásmódra, egészséges életmódra nevelésre, amelyhez a kollégiumi nevelő munka is sok segítséget nyújt.

Szeretnénk, ha a városunk képviselő testülete, a szülők és a diákok megismerve programunkat a kisteleki középiskolát is alkalmasnak tartanák arra, hogy elképzeléseik megvalósuljanak.

Tisztelettel megköszönöm érdeklődésüket.

 

 

 

 

 

 

Ottné Gera Anna

igazgató

 

 

 

1.2. Az iskola működésének törvényi feltétele: Alapító Okirat

 

Az iskola hivatalos elnevezése:

Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Árpád Fejedelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola

 

Az iskola fenntartója:

Kistelek Város Önkormányzata

 

Alapító okiratának, kelte, engedély kiállítója:

Az intézmény alapító okiratát Kistelek Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 71/2000. (08.03.) K.T. számú határozatában hagyta jóvá.

 

Az intézmény alaptevékenysége:

Az intézmény feladata biztosítani a középiskolai nevelést, oktatást, szakmai oktatást. Ennek keretében felkészíteni a tanulókat az érettségi és a képesítő vizsgára. Az intézmény felnőttoktatást is végez gimnáziumi osztályában. A tanulók részére menzai ellátást biztosít.

 

Az iskola földrajzi működési területe:

Csongrád megye

Bács-Kiskun megye

Békés megye

 

Az iskola igazgatója, a program benyújtója:

Ottné Gera Anna

 

Az iskola és a kollégium székhelye, postacíme:

6760 Kistelek, Ifjúság tér 3.

Telefonszáma:

62/259-228 (fax is)

62/259-167

 

Az iskolai tanulócsoportok száma:

9 osztály

 

 

1.3. Az iskola öndefiníciója

 

Iskolánk nevelőtestülete a mindennapi pedagógiai tevékenységükkel, a pedagógiai fejlesztésekkel egyéni arculattal rendelkező iskolát szeretne létrehozni, mely a partnerek igényeinek megfelelő pedagógiai elképzelésekkel rendelkezik. Ezeket a stratégiai célokat eredményesen és minőségorientáltan tervezzük megvalósítani, végrehajtani.

Egységes pedagógiai elvekkel, hatékony munkavégzéssel törekszünk az értékközvetítés, a kreativitásra nevelés, a tehetséggondozás, a személyiség- és képességfejlesztés megvalósítására a helyi viszonyokhoz, adottságokhoz igazodva.

 

 

 

 

2. Az iskola nevelési programja

 

 

2.1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai,

feladatai

 

Az oktató-nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy

-       olyan felnőtteket neveljünk diákjainkból, akik tanulmányaik befejezése után képesek legyenek önállóan eligazodni a társadalom állandó változásaiban,

-       magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó képességét, készségét és kreativitását,

-       segítjük diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes emberré válhatnak,

-       kialakuljon tanítványainkban a nemzeti és európai identitástudat egysége,

-       diákjaink differenciált bánásmódban részesüljenek mind az oktatás, mind a nevelés területén.

 

Céljai: Intézményünk tevékenységének legfőbb célja, hogy

-       kiterjessze és elmélyítse a tanulók általános műveltségét,

-       felkészítse a tanulókat az

¨    érettségi vizsgára,

¨    felsőfokú intézményben való továbbtanulásra,

¨    a munkába állásra,

-       érvényesítse a humánus értékeket;

-       közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit,

-       biztosítsa a tanulók intellektuális, érzelmi és testi érését,

-       a tanulókat nevelje az összefüggésekben és rendszerben való gondolkodásra,

-       az iskola biztosítsa, hogy érdeklődésüknek, képességeiknek, eredményeiknek és pályaválasztási szándékaiknak megfelelően tanulhassanak,

-       fejlessze a diákokban az önmagukért, társas környezetükért és tágabb természeti-társadalmi környezetükért érzett erkölcsi felelősséget,

-       az iskola törekedjék arra, hogy váljanak alkalmassá tanulói:

¨    az önálló, felelős döntéseken alapuló és a szakmai területen folyamatosan fejlődő,

megújuló alkotómunkára,

¨    a munkaerőpiac igényeinek teljesítésére,

¨    felsőfokú tanulmányok befejezésére.

 

Feladatai:

-       a tantárgyi és tantárgyközi tartalmak és tevékenységek révén elsajátítható tudást közvetítsen,

-       fejlessze tovább a kommunikációs és tanulási képességeket,

-       folyamatosan neveljen:

¨    az anyanyelv igényes használatára,

¨    a természeti és az épített környezet védelmére,

¨    az egészséges életmód értékeinek elfogadására,

-       neveljen együttműködésre, kooperációra,

-       fejlessze a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket:

 

¨    az önismeretet,

¨    az önbizalmat,

¨    az alkalmazkodóképességet,

¨    a kudarctűrést,

-       törekedjen az elméleti ismeretek és a pragmatikus, alkalmazott tudás meggyőző összekapcsolására,

-       tegye képessé a tanulókat információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs korban való eligazodásra,

-       követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló véleményalkotásra, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre,

-       a képzési folyamatban vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, az életkorhoz és az egyéni érettséghez igazodva optimalizálja terhelésüket,

-       törekedjék a személyre szóló fejlesztésre, támaszkodjék a tanulók érzelmi intelligenciájára, képzeletére, számítson kreativitásukra, illetve tudatosan is mozdítsa elő mindezek fejlesztését,

-       alakítsa ki a felelős társadalmi magatartást,

-       készítsen fel az állampolgári szerepre, a demokratikus életformára, azaz a jogok és kötelességek összetartozásának tudatosítására,

-      tudatosuljon a tanulókban a magyar társadalom demokratikus létmódja, az európai integrációs folyamat és hazánk kapcsolódása ehhez a folyamathoz.

Mindennapi feladataink tervezése az alapelvek és a célok szolgálatában történik.

Nevelő-oktató munkánk során arra törekszünk, hogy a felsorolt értékeket tanulóink elsajátítsák. Nevelési-oktatási módszereink közül nagy hangsúlyt fektetünk az erkölcsi nevelésre, a gondolkodásra és kreativitásra nevelésre, a tehetséggondozásra, az egészséges életmódra nevelésre. Ennek megvalósításához szabályoznunk és rendszereznünk kell pedagógiai tevékenységünket. A minőségfejlesztés, az ellenőrzés, az értékelés, a nevelési program megvalósítása jól szervezett, tudatos pedagógiai erőfeszítést, szakmai hitet feltételez, s ez nevelőtestületünk tagjainak többségét jellemzi.

 

 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy tanulóink

-       a különböző szintű adottságaikkal,

-       az eltérő mértékű fejlődésükkel,

-       az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,

-       egyes tevékenységükkel,

-       szervezett ismeretközvetítéssel,

-       spontán tapasztalataikkal összhangban

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez.

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra és a technikára vonatkozó alapvető eredményeket foglalja magában, a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez igazítva.

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:

 

 

- műveltségét,

-       világszemléletük, világképük formálódását,

-       társas kapcsolatát,

-       tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben, saját lelki világukban.

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ezért prioritást élveznek azok a feladatok, amelyek teret adnak:

-       a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak és munkának,

-       fejlesztik a tanulók önismeretét, együttműködési készségét,

-       eddzik akaratukat,

-       és hozzájárulnak életmódjuk, szokásaik az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, megszilárdításához.

Ehhez olyan közös gondolkodásra van szükség az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek és egész személyiségének a fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás-nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet számos egyéb fóruma is.

Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket.

Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok:

-       a megismerési vágy fejlesztése,

-       az értelmező tanulás elsajátíttatása,

-       az új ismeretek befogadása iránti igény növelése,

-       az alkotásvágy fejlesztése,

-       a tanulási életprogram fejlődésének segítése ( a tanulás gyakorlati értéke, a továbbtanulási szándék és az önfejlesztési igény, mint tanulási motívumok),

-       a tanulási siker-, elismerésvágy és kudarcfélelem optimalizálása,

-       a kognitív képességek (megismerés, értelmezés, kommunikáció, gondolkodás, stb.) fejlesztése.

A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:

-       a pozitív értékrend elfogadásának és az e szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, a kreativitás növekedésének elősegítése Þ olyan iskolai légkör kialakításával, amely az iskolai közösség mindennapi életében elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk káros következményeit,

-       a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának, segítése Þ olyan iskolai életrend kialakításával, működtetésével, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől következetesen elvártak,

-       személyes példamutatással pozitív szociális viselkedésminták felkínálása,

-       a negatív, antiszociális minták pusztító hatásának csökkenése, fékezése történelmi, irodalmi hősök tetteinek, magatartásának átélési lehetőségeivel,

-       pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a tantestületben és az iskolában, amelyben a tanulók érzelmi személyisége optimálisan fejlődhet,

-       a segítőképesség és együttműködési képesség fejlesztése segítő légkör kialakításával és olyan tevékenységi formák létrehozásával, amely együttműködést kívánnak meg a felektől (közös feladatmegoldás, kirándulás szervezés, stb.)

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:

-       az egészséges életmód ismérveinek megismertetése, az alapvető minták elsajátítása, gyakorlása; az egészséges életmód iránti igény kialakítása,

-       a testnevelési órák, a minél gazdagabb diáksportköri élet, Kistelek sportolási lehetőségeinek optimális kihasználása Þ a testi képességek fejlesztésére és folyamatos karbantartására,

-       a zenei és vizuális befogadóképesség fejlesztése Þ a lehetőségek (koncert, kiállítás, színházi előadás, stb.) biztosításával,

-       az iskola legyen minden részletében igényes, esztétikus közeg, amiben a tanulók jól érzik magukat, ami fejleszti ízlésüket, igényességüket,

-       a tanulók önismeretének folyamatos fejlesztése,

-       olyan szituációk, helyzetek, előadások, beszélgetések szervezése, amely során a fiatalokban kialakulhat a meggyőződés, mi iránt van hajlamuk, rátermettségük Þ a tehetség kibontakoztatásának segítése a személyiség fejlesztése érdekében.

 

2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Mivel a közösség egyénekből áll az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Maga a közösség a fejlődés keretét biztosítja, miközben tagjai önfejlődésével a közösség is fejlődik, több lesz, mint tagjai egyszerű együttese. Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei:

-       a tanórák (szaktárgyi és osztályfőnöki órák),

-       tanórán kívüli foglalkozások (kirándulás, szakkör, sportkör, stb.)

-       diákönkormányzati munka,

-       szabadidős tevékenységek.

Mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien hozzájárulnak:

-       a tanuló közösségi magatartásának kialakításához,

-       véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,

-       a közösségi szokások, normák elfogadásához,

-       a másság elfogadásához,

-    &nbs

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!